Line id
   062-891 8884

บริการจัดหาแหล่งเงินทุน

img 11 ส.ค. 63

สินเชื่อบ้านคือเงิน My Home My Cash

รายละเอียดสินเชื่อ

เปลี่ยนบ้านเป็นเงินทันใจ จะซ่อมแซมต่อเติมบ้าน ปลดภาระ ค่าใช้จ่ายฉุกเฉิน หรือทำตามความฝัน โดยการนำอสังหาริมทรัพย์ มาเป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อ เช่น บ้านเดี่ยว,ทาวน์เฮ้าส์, ทาวน์โฮม, อาคารพาณิชย์ (ตึกแถว), คอนโดมิเนียม, ที่ดินว่างเปล่า


✓ วงเงินสินเชื่อสูงสุด 20 ล้านบาท

การอนุมัติวงเงินกู้ พิจารณาขึ้นอยู่กับรายได้ มูลค่าหลักประกัน และเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด


✓ ผ่อนสบายนานสูงสุด 30 ปี

เลือกระยะเวลาผ่อนชำระได้นานสุด 30 ปี โดยรวมระยะเวลาผ่อนชำระเมื่อรวมกับอายุของผู้กู้แล้วจะต้องไม่เกิน 65 ปี (กรณีมีผู้กู้ร่วมหลายคน จะใช้อายุของผู้กู้ที่น้อยที่สุด)


✓ ใช้อสังหาริมทรัพย์มาเป็นหลักประกัน

บ้านเดี่ยว,ทาวน์เฮ้าส์, ทาวน์โฮม, อาคารพาณิชย์ (ตึกแถว),คอนโดมิเนียม, ที่ดินว่างเปล่า ก็กู้ได้


✓ รู้ผลอนุมัติเบื้องต้นทันใจใน 1 วันทำการ

รวดเร็ว เมื่อส่งเอกสารให้ธนาคารครบถ้วน ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน แถมไม่เสียค่าธรรมเนียมเมื่อปิดบัญชีก่อนกำหนด


✓ อัตราดอกเบี้ย

เป็นไปตามประกาศของธนาคาร


คุณสมบัติและเอกสารการสมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร

✓ สัญชาติไทย
✓ ไม่เคยเป็นลูกหนี้ปรับโครงสร้างหนี้ของสถาบันการเงิน
✓ อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และ ไม่เกิน 65 ปี

เอกสารประกอบการสมัคร

- เอกสารยืนยันตัวตน
   1. สำเนาบัตรประชาชนเพียงอย่างเดียวเท่านั้น หรือ สำเนาบัตรข้าราชการ หรือ สำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่มีเลขที่ประจำตัวประชาชน และ รูปถ่ายบนหน้าบัตร หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง (ใช้สำหรับคู่สมรสเป็นชาวต่างชาติ) พร้อมแนบสำเนาทะเบียนบ้าน
   2. สำเนาทะเบียนบ้าน
   3. สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
   4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)

- เอกสารหลักประกัน
   1. เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ (สำเนาโฉนด หน้า/หลัง)
   2. หนังสือแจ้งข้อมูลหลักประกัน (ขอแบบฟอร์มได้ที่สาขาธนาคาร)
   3. ภาพถ่ายหลักประกัน

- เอกสารยืนยันรายได้
   ผู้มีรายได้ประจำ
   1. หนังสือรับรองเงินเดือน และสลิปเงินเดือน
   2. เอกสารการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน
   ผู้มีธุรกิจส่วนตัว
   1. เอกสารการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน (บัญชีส่วนตัว, บัญชีกิจการ)
   2. ภาพถ่ายกิจการ 4-5 ภาพ และแผนที่ตั้งกิจการโดยสังเขป
   3. สำเนาทะเบียนการค้า, หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
   4. หลักฐานการนำภาษีย้อนหลัง 1 ปี (ภงด.) บันทึกรายรับ-รายจ่าย, ใบเสร็จซื้อ-ใบเสร็จขายสินค้า
   ผู้มีอาชีพอิสระ
   1. เอกสารการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน
   2. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (แพทย์, วิศวกร, ทนายความ, สถาปนิก)

สนใจบริการนี้ ฟรี!!!

ข้อมูลของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่ ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *